PRODUCTINFO
Sv HulpOvJ
Sr HulpOvJ
Wetteksten HulpOvJ
SvSr Opsp. ambt.
Wetteksten Opsp. ambt.
Proces-verbaal en Bewijsrecht
ACTUA NA LAATSTE PAPIEREN EDITIE
Sv HulpOvJ
Sr HulpOvJ

VERKOOP
WoltersKluwerShop
KENNIS
Meerkeuzetoetsen
Info Blauwe Parel
Vragen Blauwe Parel 2016 t/m 2019


ZAKBOEKEN POLITIE 2021
Wilt U strafzaken beter en sneller afwerken en onnodig herstelwerk en vertraging bij de verdere afhandeling voorkomen?
Gebruik dan de zakboeken politie: handzame uitgaven met overzichtelijke, actuele en betrouwbare informatie die u in uw dagelijkse praktijk nodig heeft. Ook veel gebruikt door specialisten in de opsporing, advocaten, officieren van justitie en rechters.

Afbeelding Zakboeken Afbeelding Zakboeken Afbeelding Zakboeken Afbeelding Zakboeken Afbeelding Zakboeken Afbeelding Zakboeken
Geactualiseerd tot 21 januari 2021

Zakboeken Sv en Sr: wet- en regelgeving

Gewijzigde Ambtsinstructie (melden, registreren, beoordelen en terugkoppelen van geweldsaanwending herzien en geŁniformeerd; wijziging begrip aanwenden van geweld), vrijheidsbeperkende middelen (art. 7 Politiewet 2012), Wet en Besluit experiment gesloten coffeeshopketen.
Zakboeken Sv en Sr: jurisprudentie
Strafvordering: verborgen ruimte in auto, controle op inbrekerswerktuigen, verhoor verdachte, vormverzuimen/onrechtmatig verkregen bewijs, geweldsaanwending door politie/KMar/Boa, schade/letsel/dood door niet of niet tijdig ingrijpen politie, biometrisch ontgrendelen smartphone verdachte, openen meterkast (hennepkwekerij), geen reŽle mogelijkheid tot staandehouding (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften), opsporingsambtenaar in vrije tijd (ook nieuwe paragraaf), enz. enz.
Strafrecht: strafuitsluitingsgronden, discriminatie, openlijk geweld (incl. hoofdelijke aansprakelijkheid voor schade), zedenmisdrijven, belediging, mensenhandel, bedreiging (o.m. met COVID-19), belaging, schuldheling, aanwezig hebben verdovende middelen, voorhanden hebben wapen, hinderen verkeer (art. 5 WVW), dood/letsel door schuld in verkeer (art. 6 WVW 1994), verlaten plaats ongeval / hulpeloze toestand (art. 7 WVW), enz. enz.
Zakboek Pv en Bewijsrecht
Redenen van wetenschap, opnemen afbeeldingen in pv, strafvermindering na geweldsaanwending, inlichten over verdenking, bewijs heling en proceshouding, verhoor zonder tolk op straat, toetsing afspraken met kroongetuige, steunbewijs, schakelbewijs, tegenonderzoek, confrontatie, enz. enz.

Klik hier voor productinfo en verkoop


HERSTEL TEKST PAPIEREN EDITIE
Sv HulpOvJ 5.4 en SvSr Opsp.ambt. 5.4

In voornoemde paragrafen staat de volgende tekst:
Ook bij uitsluitend registratie van verdachte in de politiesystemen als vuurwapengevaarlijk konden politieagenten in redelijkheid besluiten tot de toepassing van een veiligheidsfouillering.
Die tekst is niet juist of tenminste onvoldoende duidelijk en dient vervangen te worden door:
Bij een verkeerscontrole bleek van het rijden zonder rijbewijs en het overtreden van voorwaarden behorend bij het dragen van een door justitie verstrekte enkelband. Dit noopte tot nadere interactie met de verdachte. Reeds op grond van de vervolgens blijkende registratie van de verdachte in de politiesystemen als vuurwapengevaarlijk, kon in dit geval in redelijkheid beslist worden tot veiligheidsfouillering. Let op: een veiligheidsfouillering is dus niet al toegestaan alleen op basis van registratie als vuurwapengevaarlijk, maar pas bij een aanleiding tot interactie en ter noodzakelijke afwending onmiddellijk gevaar (immers alleen toegestaan bij uitoefening van een wettelijk toegekende bevoegdheid of bij een handeling ter uitvoering van de politietaak, indien uit feiten of omstandigheden blijkt dat een onmiddellijk gevaar dreigt voor hun leven of veiligheid of die van de ambtenaar zelf of van derden en dit onderzoek noodzakelijk is ter afwending van dit gevaar).
Hof Amsterdam 17-09-19, ECLI:NL:GHAMS:2019:3401
Conclusie PG, ECLI:NL:PHR:2021:509
HR 06-07-21, ECLI:NL:HR:2021:902 (81.1 RO: aangevoerde klacht leidt niet tot cassatie en noopt niet tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling)


Verbetertips zakboeken

Verbetertips voor de zakboeken kunt U mailen naar de auteur mgmhoekendijk@zakboekenpolitie.com. Tips die verwerkt worden in de zakboeken worden tot nader order beloond met een gratis zakboek naar keuze (incl. verzending)!

Vakvragen
Vakvragen moeten geanonimiseerd zijn en niet in strijd met het beroepsgeheim gemaild worden. Vakvragen worden alleen beantwoord voor zover deze van belang zijn voor de zakboeken. Wordt het antwoord ook verwerkt in de zakboeken dan kan de vragensteller als dank een gratis zakboek krijgen (incl. verzending). Ervaring heeft overigens geleerd dat nogal wat antwoorden op vakvragen terug te vinden zijn in de zakboeken. Een goed gebruik van de inhoudsopgave en de index kunnen bij het zoeken naar een antwoord helpen. Eerst in de boeken kijken dus!

        E-mail auteur: mgmhoekendijk@zakboekenpolitie.com

Auteur website en inhoud: mr. MGM Hoekendijk.
Voor eventuele (type)fouten, onjuistheden en/of onvolledigheden aanvaardt de auteur geen aansprakelijkheid.