PRODUCTINFO
Sv HulpOvJ     Sr HulpOvJ
Wetteksten HulpOvJ
SvSr Opsp. ambt.
Wetteksten Opsp. ambt.
Proces-verbaal
ACTUA NA LAATSTE PAPIEREN EDITIE
Sv HulpOvJ
Sr HulpOvJ

VERKOOP
WoltersKluwerShop
KENNIS
Meerkeuzetoetsen
Info Blauwe Parel
Vragen Blauwe Parel 2016 t/m 2019


ZAKBOEKEN POLITIE 2020
Wilt U strafzaken beter en sneller afwerken en onnodig herstelwerk en vertraging bij de verdere afhandeling voorkomen?
Gebruik dan de zakboeken politie: handzame uitgaven met overzichtelijke, actuele en betrouwbare informatie die u in uw dagelijkse praktijk nodig heeft. Ook veel gebruikt door specialisten in de opsporing, advocaten, officieren van justitie en rechters.

Afbeelding Zakboeken Afbeelding Zakboeken Afbeelding Zakboeken Afbeelding Zakboeken Afbeelding Zakboeken Afbeelding Zakboeken

Geactualiseerd tot 23 januari 2020 (zakboek Pv en Bewijsrecht tot januari 2019)
Edities 2020 verschijnen eind februari 2020
VERSLAG BLAUWE PAREL 2019

WETSWIJZIGING TENUITVOERLEGGING
Per 01-01-20 is de wetgeving over de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen ingrijpend gewijzigd. Boek 6 Sv (tenuitvoerlegging) is vervangen door een nieuw boek 6 (art. 6:1:1 Sv e.v.). Door deze wetswijziging zijn onder meer de artikelen 556 en 565 Sv komen te vervallen. In de nieuwe par. 10.8 van het zakboek Sv HulpOvJ (editie 2020, verschjknt eind februari 2020) wordt allereerst de gang van zaken (inclusief aanhouden) bij niet naleven van een voorwaarde, maatregel of aanwijzing beschreven. Vervolgens worden de van belang zijnde wetsartikelen met waar nodig enkele opmerkingen weergeven.

WETSWIJZIGINGEN ZORG EN DWANG
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wet verplichte ggz)
Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliŽnten
Vervallen: Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

WETSWIJZIGING AANSCHERPING STRAFRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID ERNSTIGE VERKEERSDELICTEN
Overzicht wetswijziging met bespreking zeer gevaarlijk rijgedrag zonder gevolgen (art. 5a WVW ), verlaten plaats ongeval (art. 7 WVW) en verruiming 'roekeloosheid' en verruiming VH-mogelijkheden (verlaten plaats ongeval anders dan bij schade)

WETSWIJZIGING HERWAARDERING STRAFBAARSTELLING ACTUELE DELICTSVORMEN
Overzicht wetswijziging met bespreking strafbaarstelling hinderen hulpverlener (art. 426ter Sr)

AANVULLENDE BESPREKING WETSWIJZIGING COMPUTERCRIMINALITEIT III
Kort na verschijning van de zakboeken 2019 werd bekend dat de wetswijziging Computercriminalteit III op 01 maart 2019 in werking zou treden. Uiteraard is de wetswijziging in de maandelijks geactualiseerde versies van de zakboeken in Navigator van WoltersKluwer verwerkt. Voor de gebruikers van de papieren zakboeken zijn onderdelen van de aangepaste bespreking in een apart bestand verwerkt, klik daarvoor op bovenstaande link. Het bestand kan geprint en in de zakboeken gevoegd worden.

VERBETERTIPS ZAKBOEKEN
Verbetertips voor de zakboeken kunt U mailen naar de auteur mgmhoekendijk@zakboekenpolitie.com. Tips die verwerkt worden in de zakboeken worden tot nader order beloond met een gratis zakboek naar keuze (incl. verzending)!

VAKVRAGEN
Vakvragen moeten geanonimiseerd zijn en niet in strijd met het beroepsgeheim gemaild worden. Vakvragen worden alleen beantwoord voor zover deze van belang zijn voor de zakboeken. Wordt het antwoord ook verwerkt in de zakboeken dan kan de vragensteller als dank een gratis zakboek krijgen (incl. verzending). Ervaring heeft overigens geleerd dat nogal wat antwoorden op vakvragen terug te vinden zijn in de zakboeken. Een goed gebruik van de inhoudsopgave en de index kunnen bij het zoeken naar een antwoord helpen. Eerst in de boeken kijken dus!

        E-mail auteur: mgmhoekendijk@zakboekenpolitie.com

Auteur website en inhoud: mr. MGM Hoekendijk.
Voor eventuele (type)fouten, onjuistheden en/of onvolledigheden aanvaardt de auteur geen aansprakelijkheid.